Όροι Σύμβασης

Με το παρόν οι συμβαλλόμενοι καταρτίζουν σύμβαση ολικής εκμίσθωσης με οδηγό και ελάχιστης διαρκείας τριών (3) ωρών, σύμφωνα με τος διατάξεις του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ως ισχύει. Ο μισθωτής δύναται να αξιώσει τη διακοπή της σε προγενέστερο χρόνο ή να την επεκτείνει ή και να υπαναχωρήσει από αυτή, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης κε τον εκμισθωτή και καταβάλλοντας το σχετικό προς τούτο μίσθωμα ή αποζημίωση.

Η συμφωνηθείσα τιμή περιλαμβάνει το κόστος εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό, όπως και 20χλμ διαδρομών ανα ώρα. Πέραν αυτών, όπως και ειδικές επιβαρύνσεις (διόδια, παιδικό κάθισμα κλπ) χρεώνονται ξεχωριστά.

Terms

Hereby, the parties draw up a total lease agreement of a Private Hired Vehicle with a driver by a minimum duration of three (3) hours, according to the provisions of article 1 of sub-paragraph H.2 of paragraph H of article one of Law 4093/2012 (Government Gazette A 222). The Lessee may claim the termination at an earlier time or extend it or withdraw from it, after timely consultation with the Lesser and paying the relevant rent or compensation.

The agreed price includes the cost of renting a PHV with a driver, as well as 20km of route per renting hour. Apart from these, as well as special charges(tolls, child seat etc.) are charged separately.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Οπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. Α’ της ΚΥΑ 43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 2251/11.06.2019), επιβεβαιώνω πως έχω ενημερωθεί ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία της σύμβασης που με αφορούν, καταχωρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, σημείο επιβίβασης) διαγράφονται εντός εικοσιτεσσάρων ωρών (24) από τη λήξη της Σύμβασης.

As defined in article 4 paragraph 2 sub-paragraph A’ of Ministerial Decision 43618/1925 (Government Gazette B’ 2251/11.06.2019), I confirm that I have been informed that the above – mentioned elements of the Contract that concern me, are registered in the Digital Platform of the Ministry of Infrastructure and Transportation . All my personal data (name, identity or passport details, pick up point) are deleted within twenty four (24) hours from the end of the contract.